İçeriğe geç
Ana sayfa » Bilgisayar Mühendisliği Tez Konuları Örnekleri Nelerdir?

Bilgisayar Mühendisliği Tez Konuları Örnekleri Nelerdir?

bilgisayar mühendisliği tez konuları örnekleri - bilgisayar mühendisliği proje konuları

Bilgisayar Mühendisliği Tez Konuları seçme ve yazma işlemleri oldukça zordur. Feaconomy ailesi olarak sizlere bilgisayar mühendisliği tez konularını listeledik. Başarı bir tez dönemi geçirmenizi diliyoruz. Her hangi bir soru veya görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bilgisayar Mühendisliği Tezleri

 • TR: Hibrit yaklaşımlı yeni bir steganografi yönteminin geliştirilmesi
  ENG: The development of a new hybrid approached steganography method
 • TR: Sezgisel optimizasyon algoritmaları kullanılarak dinamik ağırlık ölçme sisteminin kimliklendirilmesi
  ENG: System identification of dynamic weighing system with heuristic algorithm
 • TR: Ayrık zamanlı PID ve PIR kontrolörlerin baskın kutup atama yöntemi ile tasarımı
  ENG: Design of discrete time PID and PIR controllers with dominant pole assignment
 • TR: Yerel ikili örüntüler veya gri eşdizimlilik matrisi temelli yüz tanıma sistemi
  ENG: Face recognition system based on local binary pattern and gray level co-occurrence matrix
 • TR: Hücresel ağlar için yeni bir aktif kuyruk yönetimi algoritması tasarımı
  ENG: Modelling a new active queue management algorithm for cellular networks
 • TR: Yangın algılama veya söndürme sistemlerinde nesnelerin interneti kullanımının deneysel araştırılması
  ENG: Experimental investigation of the internet use of objects in fire detection and extinguishing systems
 • TR: Kritik altyapıların siber güvenliğinde iç tehdit etkisi
  ENG: Insider effect on cyber security of critical infrastructures
 • TR: Yapay zeka veya dinamik analiz tabanlı web uygulama zafiyet tarayıcısı
  ENG: Artificial intelligence and dynamic analysis based web application vulnerability scanner
 • TR: Derin öğrenme kullanarak uzaktan algılama görüntülerindeki nesnelerin tespiti
  ENG: Detection of objects in remote sensing images using deep learning
 • TR: Kınect sensörü ve yüzeysel emg kullanılarak bir sporcu destek sistemi tasarımı
  ENG: Design of an athlete support system using kinect sensor and surface emg
 • TR: Sosyal medyada kullanıcı davranışları: Kullanıcıların gizlilik ve mahremiyet algıları
  ENG: User behavior in online social networks: Social network site users’ privacy perceptions

Bilgisayar Mühendisliği Tez Örnekleri

 • TR: İstemci taraflı şifreleme veya dağıtık depolama ile kişisel veri güvenliğinin arttırılmasına yönelik bulut tabanlı uygulamanın geliştirilmesi
  ENG: Developing cloud based application for enhancing personal data security with client-side encryption and distributed storage
 • TR: Doğrusal kontrolcü donanımlarında sinüs sinyaliyle aktif hata tespiti
  ENG: Active fault detection in linear controller hardware with sine signal
 • TR: Yapay öğrenme ile yazılım veya test eforu kestirimi
  ENG: Software testing effort estimation with machine learning
 • TR: Zaman serilerinde anomali tespiti veya üniversite yöneticileri için bir uygulama modeli
  ENG: Time series anomaly detection and an application model for university managers
 • TR: Nesne yönelimli yazılımlar veya RESTful web servisler için yapay arı kolonisi temelli yazılım test yöntemleri geliştirilmesi
  ENG: Artificial bee colony-based software test suite generation for object-oriented software and RESTful web services
 • TR: Çok büyük konumsal verinin kullanıcı odaklı görselleştirilmesi
  ENG: User oriented visualization of very large spatial data
 • TR: Tümevaran kavram keşif sistemleri için TF-IDF tabanlı sezgisel bir yöntem
  ENG: A TF-IDF based heuristic for bottom-up concept discovery systems
 • TR: Kampüs ağlarında istenmeyen DHCP sunucularının YTA ile tespit edilmesi
  ENG: Determining unwanted DHCP server on the campus networks withthe SDN
 • TR: Fabrikalardaki otonom taşıyıcı araçlar için çakışmasız statik rota veya güzergah planlaması
  ENG: Conflict-free static route planning for autonomous transport vehicles in factories
 • TR: Karma öznitelik kullanarak yazılım davranışlarının modellenmesi veya tespiti
  ENG: Software behavior modeling and detection by using hybrid features

Bilgisayar Mühendisliği Makale Konuları

 • TR: Meta-sezgisel yöntemler ile müzik verisi üzerinde özellik seçimi veya kategorizasyon
  ENG: Metaheuristic methods for feature selection and categorization on music data
 • TR: Küre üzerinde dengede durabilen robot tasarımı
  ENG: Design of a robot balancing on a sphere
 • TR: Derin öğrenme veya Türkçe eşgönderge çözümlemesi üzerine yeni bir yaklaşım
  ENG: A novel approach on Turkish coreference resolution with deep learning
 • TR: Dinamik sosyal ağlarda akan veya çok boyutlu veri üzerinden analiz ve tahmin yapılması
  ENG: Analysis and prediction in sparse and high dimensional data with using dynamic social networks
 • TR: Derin öğrenme veya insan edimlerinin tanınması
  ENG: Human action recognition using deep learning
 • TR: Zaman serisi tahmin modellerinde veri analizi veya model seçimi
  ENG: Input data analysis and model selection in time series
 • TR: Üniversitedeki veri sistemleriyle entegre olacak şekilde yeniden modellenen iş süreçlerinden elde edilecek kazanımlar
  ENG: Benefits from business processes that are remodeled to be integrated with data systems in the university
 • TR: 6 serbestlik dereceli seri robot kolunun ters kinematik analizi için hızlı algoritma geliştirilmesi veya uygulaması
  ENG: Design and application of a fast inverse kinematics algorithm for 6 DOF open chain serial robots
 • TR: Mersin üniversitesi otopatk iyileşitmresi amacıyla akıllı park sisteminin tasarım ve uygulaması
  ENG: Design and implementation of smart parking system for Mersin University
 • TR: Kesir-mertebeli kayma kipli kontrolör amacıyla değişken kayma yüzeyi tasarımı
  ENG: Variable sliding surface design for fractional-order sliding mode controller

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri

 • TR: Düşük enerjili bluetooth teknolojisi kullanan yeni bir mobil iletişim ağının tasarımı ve uygulaması
  ENG: Design and implementation of a new mobile communication network using bluetooth low energy technology
 • TR: Türkye’de çevre hizmetleri veya e-belediye ilişkisi: Elâzığ belediyesi örneği
  ENG: Environmental services and e-municipal relations in Turkey: Elazig municipality example
 • TR: Nesnelerin interneti destekli algılayıcı arabirimi tasarlanarak veri toplama ağı geliştirilmesi
  ENG: Developing a data collection network by designing an iot-based sensor interface
 • TR: Derin öğrenme yöntemleri veya dokunsal parke yüzeyi tespiti
  ENG: Tactile paving surface detection with deep learning methods
 • TR: Yazılım tanımlı ağlarda telemetrik yöntemle gerçek zamanlı saldırı tespiti veya önleme
  ENG: Real-time anomaly detection and mitigation using streaming telemetry in sdn
 • TR: Yapay sinir ağları yani makine çevirisinin detaylı başarım analizi
  ENG: An in-depth performance analysis of neural machine translation tasks
 • TR: Filo tabanlı veri odaklı hata teşhis sistemi geliştirilmesi
  ENG: Development of fleet-­based data-driven fault diagnosis system
 • TR: Sıft anahtar noktalarını kullanarak ham video bileşenlerinde veri gizleme veya gizli verileri tespit etme
  ENG: Hiding data and detecting hidden data in raw video components using sift points
 • TR: Veri tabanından raporlama yapmayı veya ERP geliştirmeyi kolaylaştıracak ölçeklenebilir programlama dili
  ENG: Scalable programming language that will ease database reporting and ERP development
 • TR: Dijital dönüşüm sürecinde e-anahtar destekli okul yönetim sistemi
  ENG: E-key supported school management system in the digital transformation process

Bilgisayar Mühendisliği Proje Konuları

 • TR: Ölçüt tabanlı yazılım hata kestirim yaklaşımlarının incelenmesi veya yeni bir yazılım hata kestirim önerisi
  ENG: Investigation on of metric based software bug prediction approaches and a new software bug prediction recommendation
 • TR: Çok çekirdekli görev-kritik işlemciler için önbellek tasarımı veya gerçeklenmesi
  ENG: Cache design and implementation for mission-criticalmulticore processors
 • TR: Uzamsal bilgi kullanarak histopatolojik görüntü analizi
  ENG: Histopathological image analysis using spatial information
 • TR: Dijital pdf dokümanlardan biçim tanıma veya farklı içeriklere giydirme: Özgeçmişler üzerinde durum çalışması
  ENG: Structure recognition on digital pdf documents and adapting to different contents: Case study on resumes
 • TR: Medikal görüntüler üzerinde analiz veya sınıflandırma yapmak için bir uygulama tasarımı
  ENG: An application design for analysis and classification on medical images
 • TR: Sürü tabanlı optimizasyon yöntemleri veya havuzlamaya dayalı test tasarımı
  ENG: Optimal pool-based test design using swarm-based optimization methods
 • TR: Türkiye’nin ulusal siber güvenlik strateji veya politikalarının oluşturulması çerçevesinde caydırıcılık
  ENG: Deterrence within the framework of creating Turkey’s national cybersecurity strategies and policies
 • TR: Sergileme tasarımında yeni bir süreç: İnteraktif medya veya bir uygulama
  ENG: A new process in exhibition design: Interactive media and an application

Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Tez Konuları hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla sitemizdeki Mühendislik Tedarik Zinciri Yönetimi   ve  Finans  kategorisindeki yazılara göz gezdirebilirsiniz.

Bilgisayar Mühendisliği Tez Konuları ve Machine Learning Analizi hakkında daha fazla güncel yazılara ulaşmak amacıyla bizi  LinkedIn  Twitter  ve  Instagram  adresinden takip edebilirsiniz.