İçeriğe geç
Ana sayfa » Elektrik Elektronik Mühendisliği Tez Konuları

Elektrik Elektronik Mühendisliği Tez Konuları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tez Konuları nedir veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezleri Elektrik ve Elektronik Mühendisliği proje konuları

Elektrik ve Elektronik mühendisliği tez konuları seçimi diğer mühendislik bilimlerine göre daha zordur. Tek bir yanlış konu seçimi sizi felakete sürükleyebilir. Bu yüzden sizlere doğru ve anlaşılabilir tez konularını listeledik. Soru veya görüşleriniz için yorum yapabilirsiniz. Keyifli tez dönemi geçirmeniz dileğiyle, başarılar.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tez Konuları

 • TR: 1550 nm dalgaboylu pasif mod kilitli bir yariiletken lazerin modellenmesi ve incelenmesi
  ENG: Modelling and examination of 1550 nm wavelength passively mode locked a semiconductor laser
 • TR: Çok seviyeli eviriciler ve kesintisiz güç kaynakları
  ENG: Multilevel inverters and uninterruptible power supply
 • TR: PLC – PDM kontrollü indüksiyon ısıtma sistemi
  ENG: PLC – PDM controlled induction heating system
 • TR: Gelecek nesil radyo erişim ağlarında dinamik kaynak yönetimi
  ENG: Dynamic resource management in future radio access networks
 • TR: Minimum tasarım ve işletme maliyetli fotovoltaik sistemin çatı üstü uygulaması: Denizli TEKNOBİL Lisesi örneği
  ENG: Rooftop application of photovoltaic system with low cost design and operation: Case of Denizli TEKNOBIL High School
 • TR: Bi2o3 ince film büyütme ve karakterizasyonu
  ENG: Growth and charactarization of Bi2o3 thin film
 • TR: Tek eksenli güneş takip sistemi veriminin Erzurum koşullarında belirlenmesi
  ENG: Determination of single axis solar tracking system in Erzurum conditions
 • TR: Cihazdan cihaza haberleşmede girişim engelleme performans analizi
  ENG: Performance analysis of interference cancellation in device-to-device communication
 • TR: Demiryolu bakım izleme sistemi
  ENG: Railway monitoring system for maintenance
 • TR: Karıştırma saldırılarında OFDM-IM tekniğinin performansı
  ENG: Performance of OFDM-IM Under jamming attacks
 • TR: Mevcut bir binanın leed sertifikası açısından incelenmesi: Kredi oluşturabilecek fırsat ve önerilerin sunulması
  ENG: Investigation of an existing building for leed certificate: Credit opportunities and suggestions
 • TR: Sabit mıknatıslı senkron motorun devre parametrelerinin çevrimiçi kestirimi
  ENG: Online estimation of circuit parameters of permanent magnet synchronous motor
 • TR: Yol aydınlatmasında kullanılan lambaların karşılaştırmalı analizi
  ENG: Comparative analysis of lamps used in road lighting
 • TR: Elektrik dağıtım şebekelerinde kayıpların incelenmesi: Kütahya örneği
  ENG: Analysis of losses in power distribution networks: Kütahya case study
 • TR: Petrol kuyuları takip veya izleme sistemi
  ENG: Oil wells monitoring system

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tez Örnekleri

 • TR: Şebeke bağlantılı, depolamalı fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri için performans analizi veya verim artırılması
  ENG: Performance analysis and generation improvement for on-grid, storage photovoltaic solar energy systems
 • TR: Uyarlamalı yankılaşım teorisi ile epilepsi verilerinin öbeklenmesi veya bir epilepsi modeli
  ENG: Clustering epilepsy data with adaptive resonance theory and an epilepsy model
 • TR: Mikro şebekelerde derin öğrenme destekli enerji yönetimi
  ENG: Deep learning assisted energy management in microgrids
 • TR: Nano boyutta kalay katkılı Bi-2212 seramiklerin süperiletkenlik özellikleri
  ENG: Superconducting properties of nano sized tin doped Bi-2212 ceramics
 • TR: Kuzey Atlantik salınımı ve güney salınım indeksi iklim göstergelerinin sinyal analizi yöntemleri ile incelenmesi
  ENG: Investigation of the North Atlantic oscillation and southern oscillation index climate indices by signal analysis methods
 • TR: Sepıc dönüştürücünün analizi ve farklı kontrol yöntemleri ile çıkış geriliminin denetlenmesi
  ENG: Analysis of sepic converter and control of output voltage by different control methods
 • TR: Kamera görüntülerinden otonom bir aracın konumunun veya yönünün belirlenmesi
  ENG: Determining the position and orientation of an autonomous vehicle from the camera images
 • TR: Sabit kanatlı insansız hava araçlarında çoklu otopilot sistemleri
  ENG: Redundant autopilot systems for fixed wing uav
 • TR: Sirkülasyon pompası uygulamalarında kalıcı mıknatıslı senkron motorun vektör kontrolü veya EEI optimizasyonu
  ENG: Vector control of pmsm in circulation pump application and an adaptive approach for EEI optimization
 • TR: Matlab/Simulink kullanılarak darbe genişlik modülasyonu tekniği veya tek fazlı evirici kontrolü
  ENG: Single phase inverter control with pulse width modulation technique using Matlab/Simulink
 • TR: Uzun kısa süreli bellek algoritması kullanılarak eeg tabanlı kimliklendirme veya sistem tasarımı
  ENG: Eeg based identification system design using long short term memory algorithm
 • TR: Roketlerin yönlendirilmesinde kullanılan fırçasız doğru akım motorları veya alan yönlendirme tabanlı kanatçık denetleyici tasarımı
  ENG: Field-oriented based winglet controller design for the bldc motors used in direction of the rockets

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Makale Konuları

 • TR: Fotodinamik terapi sırasında tekli oksijenin izlenmesi veya tedavi etkinliğinin arttırılması
  ENG: Singlet oxygen detection and improvement of treatment effect during photodynamic therapy
 • TR: CO gazına duyarlı Cd(OH)2 gaz sensörünün üretimi veya karakterizasyonu
  ENG: The preparation and characterization of Cd(OH)2 gas sensor sensitive to CO gas
 • TR: Türkiye’de elektrik kesintilerinin maliyeti: Tüketicilerin ve dağıtım şirketlerinin kesinti maliyetlerinin hesaplanması veya geleceğe yönelik tahminler
  ENG: Electricity interruption cost in Turkey: Calculation of customer and distribution company interruption cost and forecastings for the future
 • TR: LCL filtreli üç fazlı eviricinin tasarımı veya analizi
  ENG: Design of LCL filtered for three-phase inverter
 • TR: Türkiye bölgesel güç sisteminin modellenmesi, analizi veya yük akışı optimizasyonu
  ENG: Modeling of Turkey regional power system, load flow analysis and optimization
 • TR: Yüksek başarımlı hesaplama kullanan elektromanyetik dalga yayılım modelleri geliştirilerek en uygun verici yüksekliğinin veya konumunun belirlenmesi
  ENG: Determination of optimum transmitter’s height and position by developing electromagnetic wave propagation model using high-performance computing
 • TR: Doğrusal kontrolcü donanımlarında sinüs sinyaliyle aktif hata tespiti
  ENG: Active fault detection in linear controller hardware with sine signal
 • TR: 5. nesil mobil haberleşme sistemleri için milimetre dalga veya kanal modellemesi
  ENG: Millimeter wave channel modeling for 5th generation mobile communication systems
 • TR: Elektrikli araç bataryalarının sağlık durumlarını tespit edecek iç direnç ölçüm tabanlı sistem veya sistem geliştirilmesi
  ENG: Development of internal resistance based state of health estimation method for electric vehicle batteries
 • TR: Akıllı şebekeler veya akıllı bina uygulamaları için wi-fi tabanlı yeni nesil elektrik sayacı tasarımı
  ENG: The design of wi-fi based new generation electricity meter for smart grid and smart building applications

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Konuları

 • TR: Dik frekans bölmeli veya çoğullama sistemlerinde tepe-ortalama güç oranının azaltılması
  ENG: Peak-to-average power ratio reduction in orthogonal frequency division multiplexing systems
 • TR: Diyabetik retinopatinin erken teşhisine yönelik derin öğrenme temelli lezyon tespit veya sistemi
  ENG: Deep learning based lesion detection system for early diagnosis of diabetic retinopathy
 • TR: Sentetik açıklıklı radar görüntülerinde interferometri veya radargrametri tekniklerinin füzyonu
  ENG: Fusion of interferometry and radargrametry techniques in synthetic aperture radar images
 • TR: Elektrikli araç tahrik sistemleri için akı anahtarlamalı motor veya tasarımı
  ENG: Flux switching motor design for electric vehicle drive systems
 • TR: Çoklu protokollü kablosuz iç ortam ağlarda girişim veya yönetimi
  ENG: Interference management in multiprotocol wireless indoor networks
 • TR: Güç sistemlerinde harmonik kestirim yöntemleri veya performans analizleri
  ENG: Harmonic estimation methods in power systems and theirs performance analysis
 • TR: Enerji hasadı yapabilen telsiz duyarga ağlarının yaşam süresini artıran yeni bir dağıtık bağlı baskın küme algoritması
  ENG: A novel distributed connected dominating set algorithm that prolongs lifetime of energy harvesting wireless sensor networks
 • TR: Dengesiz yükler altında şebekeye bağlı hibrit enerji sisteminin tasarımı, optimizasyonu veya analizi
  ENG: Design, optimization and analysis of grid connected hybrid energy system under unbalanced loads
 • TR: Sürücü beslemeli farklı verimlilik sınıflarındaki asenkron motorlarda ıec standartları veya performans analizi
  ENG: Performance analysis of driver fed induction motors in different efficiency classes according to iec standards
 • TR: Bir akıllı şebeke sisteminin modellenmesi, simülasyonu veya deneysel olarak doğrulanması
  ENG: Modelling, simulation and experimental verification of a smart grid system
 • TR: Biyogaz santrali analizi veya elektrik üretimi
  ENG: Biogas power plant analysis and electricity generation

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Proje Konuları

 • TR: Tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edilmesi sonucu açığa çıkan atık ısının buhar türbini kullanılarak elektrik üretilmesi veya ekonomik analizi
  ENG: Electricity generation and economic analysis of steam turbine system of waste heating as a result of burning and disposal of medical wastes
 • TR: Nesnelerin internetinde zamanın modellenmesi veya gerçek zamanlı veri takibi
  ENG: Real-time data tracking with time modeling of internet of things (IoT)
 • TR: Akıllı şehirler için merkezi otopark yönetim sistemi tasarımı veya uygulaması
  ENG: Design and implementation of a central car parking management system for smart city
 • TR: Elektrikli kara araçları için veya güneş enerjisi destekli bir şarj istasyonunun tasarımı
  ENG: Design of a solar-assisted charging station for electric vehicles
 • TR: Endüstriyel otomasyon sistemlerinde yapay zeka yöntemleri ile arıza tespiti
  ENG: Fault detection in industrial automation systems with artificial intelligence methods
 • TR: Adapte edilebilir izometrik kuvvet analiz veya antrenman geliştirme sistemi tasarımı
  ENG: Adaptable isometric strength analysis and exercise development system design
 • TR: 5G kablosuz iletişim ağlarında MU-MIMO sistemi için hüzmeleme veya işbirlikli yapının kullanılması
  ENG: MU-MIMO beamforming emerging cooperation for 5G wireless communication network system

Elektronik Mühendisliği ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tez Konuları hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla sitemizdeki Mühendislik Tedarik Zinciri Yönetimi   ve  Finans  kategorisindeki yazılara göz gezdirebilirsiniz.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tez Konuları ve Machine Learning Analizi hakkında daha fazla güncel yazılara ulaşmak amacıyla bizi  LinkedIn  Twitter  ve  Instagram  adresinden takip edebilirsiniz.