İçeriğe geç
Ana sayfa » İnşaat Mühendisliği Tez Konuları Örnekleri Nelerdir?

İnşaat Mühendisliği Tez Konuları Örnekleri Nelerdir?

inşaat mühendisliği tez konuları örnekleri - inşaat mühendisliği tez konuları

İnşaat Mühendisliği Tez Konuları seçmek veya bununla ilgili karar vermek oldukça zordur. Yapı ve İnşaat Mühendisliği ile alakalı tez konularını sizler için listeledik. Dilediğiniz konuyu seçebilir tezinizi güvenle hazırlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak amacıyla yorum yapabilirsiniz. Sorularınızı veya görüşlerinizi bekliyoruz. Başarılar!

İnşaat Mühendisliği Tez Konuları

 • TR: İnşaat mühendisliğinde ulaştırma projelerinin maliyet yönetimi yönünden incelenmesi veya örnek bir uygulama.
  Eng: Examination of transportation project in terms of cost management in civil engineering and A sample study
 • TR: İnşaat mühendisliği eğitimi, proje veya şantiye yönetimlerinde mesleki etik sorunlarının yapı hasarlarına etkileri, etik farkındalığının oluşturulması.
  ENG: Effects of proffesional ethics problems to constructional damages in the field of constructional engineering and project and construction area management,creating awareness about ethics.
 • TR: Türkiye’de doğal afet zararlarının azaltılmasında inşaat mühendisliği veya eğitiminin yeri.
  ENG: The role of education in civil engineering natural disaster reduction in Turkey.
 • TR: Sürdürülebilir veya akıllı ulaşım sistemlerinin inşaat mühendisliği açısından değerlendirilmesi.
  ENG: Evaluation of sustainable and intelligent transportation systems in terms of civil engineering.
 • TR: Sanal gerçeklik teknolojilerinin, inşaat endüstrisinde veya inşaat mühendisliğinde kullanılabilirliği.
  ENG: Usability of virtual reality technologies in construction industry and civil engineering
 • TR: Deneysel çalışma sonuçlarının simule edilmesi veya değerlendirilmesi için yazılım geliştirme: İnşaat mühendisliği uygulaması
  ENG: Software development for simulation and evaluation of experimental study results: Civil engineering application.
 • TR: İnşaat mühendisliği yapılarında akıllı hesaplama teknikleri ile yapısal tanılama veya parametre tahmini
  ENG: Structural identification and parameter estimation in civil engineering structures using computationally intelligence techniques.
 • TR: Türkiye’deki inşaat mühendisliği eğitiminin değer mühendisliği kavramları açısından istatistiksel olarak incelenmesi
  ENG: Civil engineering education in Turkey in terms of statistical concepts of value engineering study
 • TR: Zemin etüt veya geoteknik raporların inşaat mühendisliği açısından irdelenmesi
  ENG: Examination of soil investigations and geotechnical reports in terms of civil engineering
 • TR: İnşaat mühendisliğinde veya iş yönetimi uygulamalarının bilgisayar destekli programlar yardımıyla analizi
  ENG: Analysis of application of work management in civil engineering with supporting asistance of computer programmes

İnşaat Mühendisliği Tez Örnekleri

 • TR: Çağdaş proje yönetimi kapsamında veya Türkiye’deki inşaat mühendisliği eğitim programlarının irdelenmesi
  ENG: The Research of civil engineering education programs in Turkey under modern project management
 • TR: İnşaat mühendisliğinde fuzzy lojik uygulama örnekleri
  ENG: Fuzzy logic application samples in civil engineering
 • TR: İnşaat mühendisliğinde çok amaçlı değerlendirme veya karar vermede fuzzy yaklaşımı
  ENG: Fuzzy applications of multi criteria evaluating and decision making in civil engineering
 • TR: Taşıyıcı sisteminde çekme düzensizliği veya betonarme binaların burulma davranışının incelenmesi
  ENG: Investigation of torsional behavior of reinforced concrete buildings with set-back irregularity in the structural system
 • TR: Doygun akım değerinin normal veya kar yağışlı havalarda karşılaştırılması: Erzincan ili örneği
  ENG: Comparison of saturation flow rate in normal and snowy weather: Erzincan province sample
 • TR: Atık cam tozu agregası kullanılarak üretilen reaktif pudra betonların fiziksel veya mekanik özelliklerine grafen oksitin etkisi
  ENG: Effect of graphene oxide on physical and mechanical properties of reactive powder concrete produced by using waste glass powder aggregate
 • TR: Estetik, hafif veya yeni nesil ağır hizmet tipi çelik köprü otokorkuluk sistemi geliştirilmesi
  ENG: Development of an aesthetic, lightweight and new generation heavy containment level steel bridge rail
 • TR: TS648 veya 2016 Türk çelik yönetmeliğine göre çelik yapıların hesap ve tasarım esaslarının irdelenmesi
  ENG: Examination of the account and design principles of steelstructures according to TS648 and 2016 turkish steel code
 • TR: Serbest düşülü savakların mansabında oluşan yerel oyulmanın deneysel incelenmesi
  ENG: Experimental investigation of local scour occurring on downstream bed by free overfall weirs
 • TR: Polimerik inşaat donatılarının kimyasal ankraj performansının araştırılması
  ENG: İnvestigation of chemical anchorage performance of polmeric rebar
 • TR: Türkiye’de tarımsal üretimin su ayak izinin hesaplanması
  ENG: Calculation of water footprint of crop production in Turkey

İnşaat Mühendisliği Makale Konuları

 • TR: Samsun Mert havzasında bir veya iki boyutlu modeller ile taşkın alanlarının belirlenmesi
  ENG: Determination of flood areas in Samsun Mert basin with one and two dimensional models
 • TR: Fonksiyonel derecelendirilmiş mikro kirişlerin sonlu farklar yöntemi ile analizi
  ENG: Analysis of functionally graded micro-beams with finitedifference method
 • TR: Değişken parametreli pasternak zemine oturan sürekli kirişlerin sabit ve hareketli yükler için sap2000 yazılımı ile hesabı
  ENG: Calculation of continuous beams setting variable parameter pasternak foundation for fixed and live loads with sap2000 software
 • TR: Yüksek performanslı beton eleman içine gömülü çentikli çelik levhanın çekme etkisi altındaki davranışının deneysel olarak incelenmesi
  ENG: Experimental analysis of the behavior of the high performance concrete encased notched steel plate under tension effects
 • TR: Prizmatik kanallarda yavaş değişen akımın sayısal analizi
  ENG: Numerical analysis of gradually varied flow in prismatic channels
 • TR: Sülfürik asit korozyonuna uğramış ince cidarlı çelik tankların burkulma davranışı
  ENG: Buckling behaviour of sulfuric acid corroded thin-walled cyrindrical steel shells
 • TR: Yerinde döküm betonarme köprü tasarımı veya bir proje örneği
  ENG: Design of cast in place reinforced concrete bridge and a project example
 • TR: Mikro malzemeli beton tasarımı veya özelliklerinin araştırılması
  ENG: The design of concrete including micro materials and the investigation of properties
 • TR: Betonarme kirişlerde etriye açısının kesme davranışına etkisinin deneysel veya teorik analizi
  ENG: Experimental and theoretical analysis of the effect of stirrup angle on shear behavior in reinforced concrete beams
 • TR: Erzurum ili özelinde otomobil kullanımının irdelenmesine yönelik bir araştırma veya makale
  ENG: Analysis of automobile driving in the city of Erzurum.
 • TR: Atık mermer tozu veya lastik agrega kullanılarak üretilmiş çevre dostu betonların dayanım ve dayanıklılık özelliklerinin belirlenmesi
  ENG: Determination of strength and durability performance of eco-efficient concrete produced with marble waste powder and waste tire aggregate

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri

 • TR: Çiftte moment birleşimlerin çevrimsel yük altında incelenmesi
  ENG: Investigation of double tee moment connections under cyclic loading
 • TR: Rüzgar türbinlerinin yorulma analizinde özel durumlar
  ENG: Special cases in fatigue anaysis of wind turbines
 • TR: Anıtsal bir yığma binanın yapısal analizi
  ENG: Structural analysis of a monumental masonry building
 • TR: Ölçümü olmayan akarsu havzalarında akım tahminlerinin iyileştirilmesi veya geliştirilmesi
  ENG: Improvement of streamflow estimation in ungauged basins
 • TR: Yük taşımacılığında optimizasyon tekniklerinin karşılaştırılması
  ENG: Comparison of optimization techniques in freight transportation
 • TR: Köprülerde taşkın etkisinin araştırılması
  ENG: Investigation of flood effects on bridges
 • TR:Beton yol kaplamasında perlit ve mermerin kullanılabilirliğinin araştırılması
  ENG: Investigation of the usability of perlite and marble in concrete road pavement
 • TR: Betonarme kolonların yatay yükler altında davranışı.
  ENG: Behavior of reinforced concrete columns under horizontal loads.
 • TR: YSA, DSA veya USBÇS modelleri kullanarak günlük akım tahmini.
  ENG: Prediction of daily streamflow using ANN, WNN and ANFIS models.
 • TR: İnşaat proje yönetiminde verimlilik analizleri veya uygulamaları
  ENG: Productivity analysis in construction project management

İnşaat Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Tez Konuları hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla sitemizdeki Mühendislik Tedarik Zinciri Yönetimi   ve  Finans  kategorisindeki yazılara göz gezdirebilirsiniz.

İnşaat Mühendisliği ve Betonarme Analizi hakkında daha fazla güncel yazılara ulaşmak amacıyla bizi  LinkedIn  Twitter  ve  Instagram  adresinden takip edebilirsiniz.